How do you say

The family cat has lately learned many tricks, and keeps us entertained all day long.

..in Chinese?

家里的宠物猫最近学会了很多新把戏,每天都逗得我们全家欢笑不断。

jiā lǐ de chǒng wù māo zuì jìn xué huì le hěn duō xīn bǎ xì , měi tiān dōu dòu dé wǒ men quán jiā huān xiào bù duàn 。

How do you say "He kept on practising basketball every day, with the hope of improving his dribbling and shooting." in Chinese?