How do you say

The new sofa that I got a month ago is feels very comfortable.

..in Chinese?

新买的沙发已经用了有一个月了,感觉非常舒适。

xīn mǎi de shā fā yǐ jīng yòng le yǒu yí gè yuè le , gǎn jué fēi cháng shū shì 。

How do you say "The three of us are planning to travel next month." in Chinese?