How do you say

The school will run a month-long camp.

..in Chinese?

学校将开展一个月的夏令营活动。

xué xiào jiāng kāi zhǎn yí gè yuè de xià lìng yíng huó dòng 。

How do you say "The weather has been so unpredictable recently." in Chinese?