How do you say

The spa facilities at the resort are sooo relaxing.

..in Chinese?

度假村里的SPA设施真是让人放松身心。

dù jià cūn lǐ de SPA shè shī zhēn shì ràng rén fàng sōng shēn xīn 。

How do you say "They picked up a lot of skills during the internship." in Chinese?