How do you say

The student participated in three sporting events within three months.

..in Chinese?

学生在三个月内参加了三项体育比赛。

xué shēng zài sān gè yuè nèi cān jiā le sān xiàng tǐ yù bǐ sài 。

How do you say "How long have you been commuting by train recently?" in Chinese?