How do you say

The students are preparing for the final exam.

..in Chinese?

学生们正在为期末考试做准备。

xué shēng men zhèng zài wéi qī mò kǎo shì zuò zhǔn bèi 。

How do you say "I am learning to make braised pork." in Chinese?