How do you say

The students are working hard to prepare for their PE test.

..in Chinese?

同学们正在为期末体育测试刻苦训练。

tóng xué men zhèng zài wéi qī mò tǐ yù cè shì kè kǔ xùn liàn 。

How do you say "I’d like to book a ticket three months in advance, please." in Chinese?