How do you say

The students have made substantial progress in this mid-term exam.

..in Chinese?

同学们在这次的期中考试中取得了显著的进步。

tóng xué men zài zhè cì de qī zhōng kǎo shì zhōng qǔ de le xiǎn zhù de jìn bù 。

How do you say "Learning a new programming language takes weeks to months." in Chinese?