How do you say

The students have made very marked progress over the last three months.

..in Chinese?

这三个月来学生们的进步非常明显

zhè sān gè yuè lái xué shēng men de jìn bù fēi cháng míng xiǎn

How do you say "She studied the piano for three months." in Chinese?