How do you say

The three-month forecast for this city calls for many overcast days and occasional light snow.

..in Chinese?

这个城市未来三个月的天气预报显示,将会有许多阴雨天和间歇性的小雪。

zhè gè chéng shì wèi lái sān gè yuè de tiān qì yù bào xiǎn shì , jiāng huì yǒu xǔ duō yīn yǔ tiān hé jiàn xiē xìng de xiǎo xuě 。

How do you say "I have just bought a comfortable sofa, which I plan to put in the living room." in Chinese?