How do you say

The weather has been变化able lately, with very hot days and rainfall.

..in Chinese?

最近的天气变化很大,有时很热,有时下雨。

zuì jìn de tiān qì biàn huà hěn dà , yǒu shí hěn rè , yǒu shí xià yǔ 。

How do you say "It's been a while -- how have you been?" in Chinese?