How do you say

The weather has been so unpredictable recently.

..in Chinese?

最近的天气变化莫测,让人难以捉摸。

zuì jìn de tiān qì biàn huà mò cè , ràng rén nán yǐ zhuō mō 。

How do you say "I’ve been wearing this dress for a month and it’s still very stylish." in Chinese?