How do you say

The weather here has been erratic the past two months.

..in Chinese?

这两个月内,这里的天气变化无常。

zhè liǎng gè yuè nèi , zhè lǐ de tiān qì biàn huà wú cháng 。

How do you say "They’re planning to take the train to travel next month." in Chinese?