How do you say

The weather in Beijing has been changing a lot, with sunshine and rain alternating. You should always bring an umbrella when you go out.

..in Chinese?

北京最近天气变化很大,一会儿晴一会儿雨的,出门得常带把伞。

běi jīng zuì jìn tiān qì biàn huà hěn dà , yī huì er qíng yī huì er yǔ de , chū mén dé cháng dài bǎ sǎn 。

How do you say "We will have the new furniture in a month." in Chinese?