How do you say

The weather in Beijing has been moving around a lot in the last few months.

..in Chinese?

这三个月以来,北京的天气变化非常大。

zhè sān gè yuè yǐ lái , běi jīng de tiān qì biàn huà fēi cháng dà 。

How do you say "Hi, how was your holiday?" in Chinese?