How do you say

The weather this week is really nice, perfect for traveling.

..in Chinese?

这个星期的天气真好,适合外出旅游。

zhè gè xīng qī de tiān qì zhēn hǎo , shì hé wài chū lǚ yóu 。

How do you say "I plan to go on holiday to Paris in three months." in Chinese?