How do you say

Their new ship is still in trial stages, due to go into commercial service in three months.

..in Chinese?

他们的新船还在试验阶段,预计三个月后投入商业运营。

tā men de xīn chuán hái zài shì yàn jiē duàn , yù jì sān gè yuè hòu tóu rù shāng yè yùn yíng 。

How do you say "What is the forecast for Beijing in the next few months?" in Chinese?