How do you say

Their next match is in three months’ time.

..in Chinese?

他们将在三个月后进行下一场比赛。

tā men jiāng zài sān gè yuè hòu jìn xíng xià yī chǎng bǐ sài 。

How do you say "I have been wearing this shirt for over two months." in Chinese?