How do you say

Their school is scheduled to put in place a new curriculum in three months.

..in Chinese?

他们学校预计在三个月后实施新的教育制度。

tā men xué xiào yù jì zài sān gè yuè hòu shí shī xīn de jiào yù zhì dù 。

How do you say "He is preparing for the exam next month." in Chinese?