How do you say

There has been great variation in Beijing’s weather recently, with temperatures falling as low as five degrees in the morning and climbing to around fifteen in the afternoon; do dress appropriately.

..in Chinese?

北京最近的天气变化很大,温度早晨低至零下五度,下午可以升到十五度左右,需注意适时增减衣物。

běi jīng zuì jìn de tiān qì biàn huà hěn dà , wēn dù zǎo chén dī zhì líng xià wǔ dù , xià wǔ kě yǐ shēng dào shí wǔ dù zuǒ yòu , xū zhù yì shì shí zēng jiǎn yī wù 。

How do you say "My friends and I are planning a two-week trip to Europe this summer." in Chinese?