How do you say

There will be a stretch of one to two months of cold and dry weather in Beijing.

..in Chinese?

北京将会有一段持续一到两个月的寒冷干燥天气。

běi jīng jiāng huì yǒu yī duàn chí xù yī dào liǎng gè yuè de hán lěng gān zào tiān qì 。

How do you say "He signed up for a two-month programming course." in Chinese?