How do you say

They aim to complete the project in three months.

..in Chinese?

他们计划在三个月内完成这个教育项目。

tā men jì huà zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè gè jiào yù xiàng mù 。

How do you say "Four months later, I took the high-speed train to Beijing with friends." in Chinese?