How do you say

They aim to complete their marathon training within three months.

..in Chinese?

他们计划在三个月内完成马拉松训练。

tā men jì huà zài sān gè yuè nèi wán chéng mǎ lā sōng xùn liàn 。

How do you say "During the vacation, I intend to learn to cook and try my hand at all kinds of cuisine." in Chinese?