How do you say

They are planning to train for their marathon in three months.

..in Chinese?

他们计划在三个月内完成马拉松训练。

tā men jì huà zài sān gè yuè nèi wán chéng mǎ lā sōng xùn liàn 。

How do you say "It’s been ages, how have you been?" in Chinese?