How do you say

They are scheduled to finish the project in three months.

..in Chinese?

他们将在三个月后完成这个项目。

tā men jiāng zài sān gè yuè hòu wán chéng zhè gè xiàng mù 。

How do you say "Welcome back!" in Chinese?