How do you say

They are to hold an important basketball tournament in three months.

..in Chinese?

他们将在三个月内举行一次重要的篮球比赛。

tā men jiāng zài sān gè yuè nèi jǔ xíng yī cì zhòng yào de lán qiú bǐ sài 。

How do you say "I am planning to take the train for a trip next month." in Chinese?