How do you say

They expect to conclude the program in three months.

..in Chinese?

他们计划在三个月内完成这个教育项目。

tā men jì huà zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè gè jiào yù xiàng mù 。

How do you say "Their school is scheduled to put in place a new curriculum in three months." in Chinese?