How do you say

They’ll have it done in three months.

..in Chinese?

他们将在三个月内完成这个项目

tā men jiāng zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè gè xiàng mù

How do you say "I have had this sofa for only a month, but it’s very comfortable." in Chinese?