How do you say

They plan to complete the training within three months.

..in Chinese?

他们计划在三个月内完成这次教育训练。

tā men jì huà zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè cì jiào yù xùn liàn 。

How do you say "He plans to buy a car in three months." in Chinese?