How do you say

They plan to go to Tibet by train in three months

..in Chinese?

他们打算三个月后坐火车去西藏

tā men dǎ suàn sān gè yuè hòu zuò huǒ chē qù xī zàng

How do you say "I am going to buy a new sweater." in Chinese?