How do you say

They’re not ready for next month’s game.

..in Chinese?

他们还没准备好迎接下个月的篮球比赛。

tā men hái méi zhǔn bèi hǎo yíng jiē xià gè yuè de lán qiú bǐ sài 。

How do you say "It's such a fine day today, perfect for outing." in Chinese?