How do you say

They will complete the course in three months.

..in Chinese?

他们将在三个月内完成这项教育课程。

tā men jiāng zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè xiàng jiào yù kè chéng 。

How do you say "I plan to travel to Thailand in three months." in Chinese?