How do you say

They will complete the education project in three months.

..in Chinese?

他们将在三个月内完成这项教育项目。

tā men jiāng zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè xiàng jiào yù xiàng mù 。

How do you say "We haven’t seen each other for three months and he has changed a lot." in Chinese?