How do you say

They will complete the programme in three months.

..in Chinese?

他们将在三个月内完成这个教育项目。

tā men jiāng zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè gè jiào yù xiàng mù 。

How do you say "I’m planning to buy a new overcoat this month." in Chinese?