How do you say

They will complete this educational program in three months

..in Chinese?

他们将在三个月内完成这个教育项目

tā men jiāng zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè gè jiào yù xiàng mù

How do you say "My whole family is planning to have a domestic trip within three months." in Chinese?