How do you say

They will conclude their training in three months.

..in Chinese?

他们将在三个月内完成这个教育项目

tā men jiāng zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè gè jiào yù xiàng mù

How do you say "Three months of basketball training were over." in Chinese?