How do you say

They will finish the project in three months time

..in Chinese?

他们将在三个月后完成这个项目

tā men jiāng zài sān gè yuè hòu wán chéng zhè gè xiàng mù

How do you say "A month later, they went on vacation to the seashore." in Chinese?