How do you say

They will have it done in three months.

..in Chinese?

他们将在三个月内完成这个项目

tā men jiāng zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè gè xiàng mù

How do you say "The baby gained a lot of weight staying at her grandmother’s." in Chinese?