How do you say

They will have it wrapped up in three months.

..in Chinese?

他们将在三个月内完成这个项目。

tā men jiāng zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè gè xiàng mù 。

How do you say "He had been training assiduously for the coming marathon, the past three months." in Chinese?