How do you say

They will host an important football match in three months.

..in Chinese?

他们将在三个月内举行重要的足球比赛。

tā men jiāng zài sān gè yuè nèi jǔ xíng zhòng yào de zú qiú bǐ sài 。

How do you say "I have taken up crafting recently, spending a few hours each day." in Chinese?