How do you say

They will win medals at the city sports meets this month.

..in Chinese?

一个月内他们会在全市运动会中赢得奖牌。

yí gè yuè nèi tā men huì zài quán shì yùn dòng huì zhōng yíng de jiǎng pái 。

How do you say "I bought myself a new coat which I intend to wear for a week before I wash it." in Chinese?