How do you say

This semester’s freshmen are struggling to adjust to college life.

..in Chinese?

这个学期的新生们正在努力适应大学生活。

zhè gè xué qī de xīn shēng men zhèng zài nǔ lì shì yìng dà xué shēng huó 。

How do you say "She wanted to learn painting, and painted two hours every day." in Chinese?