How do you say

This shirt wore out in a month.

..in Chinese?

这件衬衫穿了一个月就磨破了。

zhè jiàn chèn shān chuān le yí gè yuè jiù mó pò le 。

How do you say "I’ll be back next week." in Chinese?