How do you say

This summer had less rainfall than last summer.

..in Chinese?

这个夏天的降雨量比去年少。

zhè gè xià tiān de jiàng yǔ liàng bǐ qù nián shào 。

How do you say "We’re planning to take our vacation in Canada this summer." in Chinese?