How do you say

This summer, my friends and I are planning a tour of Taiwan. I’ve heard that their night markets are very special, with a profusion of delicious food.

..in Chinese?

我和朋友计划暑假去台湾环岛旅行,听说那里的夜市非常有特色,美食琳琅满目。

wǒ hé péng yǒu jì huà shǔ jià qù tái wān huán dǎo lǚ xíng , tīng shuō nà lǐ de yè shì fēi cháng yǒu tè sè , měi shí lín láng mǎn mù 。

How do you say "Each week, we hold an Innovation Workshop, where students can learn from and share each other’s latest ideas." in Chinese?