How do you say

This summer vacation, I intend to learn painting.

..in Chinese?

这个暑假我打算学习画画。

zhè gè shǔ jià wǒ dǎ suàn xué xí huà huà 。

How do you say "I plan to ride to work in three months." in Chinese?