How do you say

This will last for another two months.

..in Chinese?

这种天气将持续大约两个月。

zhè zhǒng tiān qì jiāng chí xù dà yuē liǎng gè yuè 。

How do you say "Do you have any travel plans coming up?" in Chinese?