How do you say

This year’s rainfall so far this quarter is above average.

..in Chinese?

这个季度的降雨量比往年同期要多。

zhè gè jì dù de jiàng yǔ liàng bǐ wǎng nián tóng qī yào duō 。

How do you say "It's been months since we last met, how have you been?" in Chinese?