How do you say

Three months of basketball training were over.

..in Chinese?

他们在篮球场上为期三个月的训练已经结束了。

tā men zài lán qiú chǎng shàng wéi qī sān gè yuè de xùn liàn yǐ jīng jié shù le 。

How do you say "They will finish the project in three months." in Chinese?