How do you say

Tom and Xiaohong started dating three months ago.

..in Chinese?

汤姆和小红在三个月前开始了他们的恋爱关系。

tāng mǔ hé xiǎo hóng zài sān gè yuè qián kāi shǐ le tā men de liàn ài guān xì 。

How do you say "I plan to learn to drive in three months." in Chinese?